International Hellenic University

 Join the IHU Students!

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Δομή Δια Βίου Μάθησης

 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι έντονα ανταγωνιστικές τάσεις που επικρατούν πλέον τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά, σε συνδυασμό με το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον και την παρούσα οικονομική κρίση που βιώνουμε σε παγκόσμιο σχεδόν επίπεδο, καθιστούν - ίσως περισσότερο από ποτέ - επιτακτική τη "στροφή" προς την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων, μέσω των οποίων το ανθρώπινο δυναμικό θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και να στραφεί σε πολύτιμες επαγγελματικές διεξόδους. Διαπιστώνοντας την τάση αυτή, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας προσφέρει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην επιτυχημένη ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων, με άκρως πρακτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα συνδυάζει πρακτικές ενότητες επιμόρφωσης σε περιβάλλον "workshop", καλώντας τους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν ενεργά σε εργαστηριακά μαθήματα Η/Υ, αλλά και να σχηματίσουν ομάδες εργασίας προκειμένου να καταρτίσουν επιχειρηματικά σχέδια.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ακόλουθων στόχων:

 • (α) Την απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων και βασικών αρχών που σχετίζονται με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, αλλά και την ενημέρωση σχετικά με όλα τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται, για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • (β) Την ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης και εκμετάλλευσης των κατάλληλων ευκαιριών, προκειμένου να αναπτυχθεί επιτυχής επιχειρηματική δράση.
 • (γ) Την επικαιροποίηση των τεχνικών γνώσεων των συμμετεχόντων επάνω σε θέματα τεχνολογιών αιχμής (διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές για φορητές συσκευές) και την εφαρμογή αυτών των γνώσεων στο πεδίο του η-Επιχειρείν.
 • (δ) Την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων που απαιτούνται για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και την παροχή συμβουλευτικής, καθώς και επαναπληροφόρησης (feedback) σχετικά με το περιεχόμενό του, ωστέ να υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθεί σε επόμενο στάδιο σε κάποιο φορέα προς έγκριση και ενδεχομένως προς χρηματοδότηση.

 

Δείτε εδώ την αφίσα του προγράμματος

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών, διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες, παρέχοντας δύο κατευθύνσεις κατάρτισης "Επιχειρηματικότητα στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον" και "Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα", από τις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν μία. Επίσης, περιλαμβάνονται και κοινά μαθήματα, ενώ η συνολική διάρθρωση φαίνεται παρακάτω:

ie schema

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνίες: Από 22/04/2013 έως 28/05/2013 (δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ)
Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα και Τρίτη, ώρες απογευματινές (17:00-22:00)
* Το Διεθνές Παν/μιο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το σεμινάριο μέχρι 15/04/2013, εάν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη προσέλευση

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
Πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο μέχρι 12/04/2013:
(1) Να συμπληρωθεί η ακόλουθη on-line φόρμα.
(2) Να αποσταλεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στον κ. Κοντόπουλο (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Αιτήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τα δύο (2) παραπάνω βήματα δε θα ληφθούν υπόψη. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα λαμβάνουν απάντηση (αποδοχής ή απόρριψης) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Το ποσό είναι πληρωτέο σε δύο (2) ισόποσες δόσεις: Η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μετά την ειδοποίηση αποδοχής των αιτούντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και το αργότερο μέχρι την αρχή του σεμιναρίου (22/04/2013), ενώ η δεύτερη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος (28/05/2013).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοντόπουλο
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ. 2310807538).

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης ή μονάδες ECTS από το πρόγραμμα;
  Όλοι οι συμμετέχοντες που εξετάζονται επιτυχώς στην τελική εξέταση του προγράμματος αποκτούν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μονάδες ECTS. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγνώριση των μονάδων ECTS εξαρτάται αποκλειστικά από το εκάστοτε ίδρυμα, στο οποίο θα κατατεθεί μετέπειτα η βεβαίωση.
 • Χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο για να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για την κατεύθυνση "Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα" απαιτούνται βασικές γνώσεις Διαδικτυακού Προγραμματισμού (HTML, CSS) και βασικές γνώσεις Java.
 • Επιτρέπονται απουσίες;
  Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα απουσίας από το 10% των συνολικών ωρών, δηλ. πέντε (5) ώρες το πολύ. Απουσίες που υπερβαίνουν το 10% οδηγούν σε αυτόματη αποτυχία στο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή διδάκτρων.

 

International Hellenic University © Copyright 2016 | Contact the webmaster of this site at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

| Open Access Policy | Disclaimer | Contact the IHU | Sitemap | International Hellenic University, 14th km Thessaloniki-N. Moudania, 57001 Thermi, Greece |