International Hellenic University

 Join the IHU Students!

 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Δομή Δια Βίου Μάθησης

 

Βιώσιμες Στρατηγικές στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναντίρρητα, στην παρούσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία ο τουρισμός είναι δυνατόν να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό απαιτείται η αναθεώρηση του εγχώριου τουριστικού «προϊόντος» και η στροφή προς την κατεύθυνση εναλλακτικών αειφόρων επιχειρηματικών πλάνων στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Τουριστική βιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου υπεισέρχονται κριτήρια ποιότητας και αειφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων της τουριστικής οικονομίας. Ο αειφορικός τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός αποτελούν μορφές και κατηγορίες τουρισμού που εισφέρουν στο εισόδημα των προστατευόμενων περιοχών και ταυτόχρονα συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην ως άνω βάση το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων και βασικών αρχών που σχετίζονται με:

 • (α) τις αρχές των περιβαλλοντικών Επιστημών και της Βιώσιμης Ανάπτυξης,
 • (β) τα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις τουριστικές επιχειρήσεις,
 • (γ) τα οικονομικά του περιβάλλοντος και τη περιβαλλοντική διαχείριση,
 • (δ) τον εναλλακτικό τουρισμό.

 

Δείτε εδώ την αφίσα του προγράμματος

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η δομή του προγράμματος αποτελείται από τέσσερις διακριτούς θεματικούς άξονες (ΘΑ), με κάθε άξονα να αποτελείται από επιμέρους παρεχόμενα μαθήματα, ως εξής:

 

Κωδικός Τίτλος Ώρες
ΘΑ1 Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης 5
E.1.1 Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβαλλοντικό Θεσμικό Πλαίσιο 2
E.1.2 Σύγχρονες περιβαλλοντικές στρατηγικές 3
ΘΑ2 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις Τουριστικές επιχειρήσεις 25
Ε.2.1 Εισαγωγή στα Οικονομικά και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος 5
Ε.2.2 Περιβαλλοντική Αποτίμηση, Ανάλυση Κόστους - Οφέλους 10
Ε.2.3 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Έλεγχος και Αξιολόγηση 10
ΘΑ3 Εναλλακτικός Τουρισμός και Γαστρονομία 15
E.3.1 Εναλλακτικός Τουρισμός 5
Ε.3.2 Ανάπτυξη και διαχείριση τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων 5
Ε.3.3 Marketing Τουριστικών Επιχειρήσεων 5
ΘΑ4 Εργαλεία εφαρμογής βιώσιμων στρατηγικών σε προτεινόμενη μελέτη περίπτωσης 5

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ημερομηνίες: Από 22/04/2013 έως 03/06/2013 (δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ)
Ημέρες & Ώρες: Δευτέρα και Τρίτη, ώρες απογευματινές (17:00-22:00)
* Το Διεθνές Παν/μιο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το σεμινάριο μέχρι 15/04/2013, εάν δεν επιτευχθεί η ελάχιστη απαιτούμενη προσέλευση

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.
Πληροφορίες και οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο μέχρι 12/04/2013:
(1) Να συμπληρωθεί η ακόλουθη on-line φόρμα.
(2) Να αποσταλεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στον κ. Κοντόπουλο
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Αιτήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τα δύο (2) παραπάνω βήματα δε θα ληφθούν υπόψη. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα λαμβάνουν απάντηση (αποδοχής ή απόρριψης) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Το ποσό είναι πληρωτέο σε δύο (2) ισόποσες δόσεις: Η πρώτη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μετά την ειδοποίηση αποδοχής των αιτούντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και το αργότερο μέχρι την αρχή του σεμιναρίου (22/04/2013), ενώ η δεύτερη δόση θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος (03/06/2013).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοντόπουλο
(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλ. 2310807538).

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 • Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης ή μονάδες ECTS από το πρόγραμμα;
  Όλοι οι συμμετέχοντες που εξετάζονται επιτυχώς στην τελική εξέταση του προγράμματος αποκτούν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μονάδες ECTS. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγνώριση των μονάδων ECTS εξαρτάται αποκλειστικά από το εκάστοτε ίδρυμα, στο οποίο θα κατατεθεί μετέπειτα η βεβαίωση.
 • Χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο για να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο πρόγραμμα;
  Στην κατεύθυνση «Βιώσιμες Στρατηγικές στις Τουριστικές Επιχειρήσεις» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 • Επιτρέπονται απουσίες;
  Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα απουσίας από το 10% των συνολικών ωρών, δηλ. πέντε (5) ώρες το πολύ. Απουσίες που υπερβαίνουν το 10% οδηγούν σε αυτόματη αποτυχία στο πρόγραμμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δε γίνεται επιστροφή διδάκτρων.

 

International Hellenic University © Copyright 2016 | Contact the webmaster of this site at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

| Open Access Policy | Disclaimer | Contact the IHU | Sitemap | International Hellenic University, 14th km Thessaloniki-N. Moudania, 57001 Thermi, Greece |