Επιστημονικό προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας

Sep 20, 2011

Contract

Thessaloniki, Greece

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Βασικό αντικείμενο απασχόλησης:

 • Συμμετέχει στην υλοποίηση και ανάπτυξη της λειτουργικής στρατηγικής

  (operational strategy) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 • Παρακολουθεί την υλοποίηση της λειτουργικής στρατηγικής (operational strategy)
  της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙ.ΠΑ.Ε. ως προς τα Προγράμματα
  Μεταπτυχιακών Σπουδών, ιδίως ως προς την παροχή υψηλών υπηρεσιών και την
  εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών, την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου
  υποδοχής φοιτητών, την κανονική ροή του προγράμματος σπουδών.
 • Συμμετέχει στην Ομάδα Προώθησης και Προβολής του ιδρύματος με στόχο τη
  γνωστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την
  προσέλκυση φοιτητών σε αυτά.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων και άλλων
  ανάλογων ενεργειών στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής και του Ιδρύματος.
 • Συνεργάζεται με τις επιμέρους δομές του Ιδρύματος στις διαδικασίες αξιολόγησης
  του συνόλου της λειτουργίας της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο χωρών της ΕΕ ή των ΗΠΑ
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης υπολογιστικών εφαρμογών γραφείου

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής
  διαδικασίας
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με τις αιτούμενες υπηρεσίες σε φορέα
  του δημόσιου ή/ του ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.
 • Συνάφεια των σπουδών με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά αντικείμενα της Σχολής
  Επιστημών Τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους και του ανωτέρω αντικειμένου απασχόλησης,των οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής κατεύθυνσης (προπτυχιακοί η/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει νασυνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων. Οι επιλεχθησόμενοι υποψήφιοι θα παρέχουν της υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.
Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 04/10/2011 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε.
14 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Κώνστα (τηλ. 2310-807532, fax: 2310-474569, email:
i.konstas@ihu.edu.gr), στον οποίο πρέπει να αποστείλουν - επί ποινή
αποκλεισμού - και την ηλεκτρονική αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree