Υπεύθυνος Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Jul 20, 2011

Contract

Thessaloniki, Greece

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

Θεσσαλονίκη 19 Ιουλίου 2011 Α.Π. 2261

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Λειτουργία –Ανάπτυξη)», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
εξόδου», με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικό συνεργάτη που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως.

Επιστημονικό Προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Programme Manager) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου χωρών της Ευρώπης ή των ΗΠΑ.
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε Αγγλόφωνα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με υπηρεσίες marketing και προσέλκυσης

    φοιτητών/σπουδαστών σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή/και του ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα.

  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
    Συνεκτιμώμενα προσόντα:
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές με επιστημονική κατεύθυνση σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Άδεια επάρκειας διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας

Σημειωτέον ότι για τους υποψήφιους του παραπάνω υπό προκήρυξη αντικειμένου, των οποίων οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Η συνολική κατ’ αποκοπή αμοιβή θα οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και είναι ανάλογη των προσόντων των επιλεγέντων. Οι επιλεχθησόμενοι υποψήφιοι θα παρέχουν της υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες με σύμβαση ανάθεσης έργου παροχής υπηρεσίας που δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 (άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997,
όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη και ηλεκτρονική αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται στον ιστοχώρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε.) συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης. Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμώνται αναλόγως κατά την αξιολόγηση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη. Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους.

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφίων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05/08/2011 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε.
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.(http://www.ihu.edu.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αγγελική Χαλκιά (τηλ. 2310-807526, fax: 2310-474520, e-mail: a.chalkia@ihu.edu.gr), στην οποία πρέπει να αποστείλουν –επί ποινή αποκλεισμού- και την ηλεκτρονική αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

© 2011 International Hellenic University

Site by INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree