Αχίλλας Χαρίσιος Ακαδημαϊκός Συνεργάτης, Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, ΣχολήΟικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο Δρ Χαρίσιος Αχίλλας είναι επιστημονικός συνεργάτης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Αποφοίτησε το 1999 από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο UMIST (Manchester, UK) στη θεματική περιοχή της Διοίκησης Έργων Μηχανικού. Το 2009 του χορηγήθηκε ο διδακτορικός τίτλος του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της διατριβής αποτέλεσα η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους και τη βελτιστοποίηση των δικτύων αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το 2003, έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθώς και σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της ανάλυσης κύκλου ζωής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Τηλ: +30 2310 807540
c.achillas@ihu.edu.gr

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N., Banias G. and Skerletidou E., "Prioritise strategies to confront environmental deterioration in urban areas: Multicriteria assessment of public opinion and experts’ views", Cities (αναμένεται) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Vlachokostas Ch., Achillas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Multicriteria methodological approach to confront urban air pollution", Atmospheric Environment (αναμένεται) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2014) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2013) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2013) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2013) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2012) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2011) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Banias G., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Tarsenis S., "Assessing multiple criteria for the optimal location of a construction and demolition waste management facility", Building and Environment, Volume 45, Issue 10, pp 2317-2326 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Moussiopoulos N., Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Spyridi D. and Nikolaou K., "Environmental, social and economic information management for the evaluation of sustainability in urban areas: A system of indicators for Thessaloniki, Greece", Cities, Volume 27, pp 377-384 (2010) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Achillas Ch., Vlachokostas Ch., Moussiopoulos N. and Banias G., "Decision support system for the optimal location of electrical and electronic waste treatment plants", Waste Management, Volume 30, Issue 5, pp 870-879 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Iakovou E., Moussiopoulos N., Xanthopoulos A., Achillas Ch., Michailidis N., Chatzipanagioti M., Koroneos C., Bouzakis K-D. and Kikis V., "A methodological framework for end-of-life management of electronic products", Resources, Conservation and Recycling, Volume 53, pp 329-339 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά
 • Vlachokostas Ch., Achillas Ch., Moussiopoulos N., Hourdakis E., Tsilingiridis G., Ntziachristos L., Banias G., Stavrakakis N. and Sidiropoulos C., "Decision Support System for the evaluation of urban air pollution control options: Application for particulate pollution in Thessaloniki, Greece", Science of the Total Environment, Volume 407, Issue 23, pp 5937-5948 (2009) • Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

© 2011 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Σχεδίαση από INTELSPACE S.A.

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree